top of page

არჩილ ბუკია - იმერეთის აგრო ზონის სასათბურე მეურნეობების კლასტერი

შპს "იმერეთის აგრო ზონის" დირექტორის - არჩილ ბუკიას ინტერვიუ იმერეთის აგრო ზონის სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტზე.
Recent Posts

See All

ბაზრის კვლევა სასაზღვრო წერტილების განსაზღვრის მომსახურების შესყიდვის მიზნით

შპს „იმერეთის აგრო ზონა“ აცხადებს ბაზრის კვლევას - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში, შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ საკუთრებაში არსებულ 157.65ჰა მიწის ნაკვეთის (ს/კ 29.11.33.474 და ს/კ 29.11

Opmerkingen


bottom of page